+48 512 705 847

biuro@engraf.pl

ul. Orzeszkowej 55

05-820 Piastów

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 17:00

+48 512 705 847

biuro@engraf.pl

ul. Orzeszkowej 55

05-820 Piastów

Polityka prywatności

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

strony internetowej www.engraf.pl jest Engraf Pro Spółka z

Ograniczoną Odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Opaczewska

25/26, 02-372 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Opaczewska 25/26, 02-

372 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:

0000947052, NIP: 7011069631, REGON: 521013918, adres poczty

elektronicznej: biuro@engraf.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie

Usługodawcą. Miejsce wykonywania działalności: ul. Orzeszkowej 55, 05-

820 Piastów, adres do doręczeń: ul. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów, NIP:

7011069631, REGON: 521013918, adres poczty

elektronicznej: biuro@engraf.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.

2.    Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony

internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane

dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja

2018 r.

2.    RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES

ZBIERANIA DANYCH

1.    CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator

przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.engraf.pl w

przypadku:

.     skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane

osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

2.    RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych

osobowych użytkownika:

.     Imię i nazwisko,

a.    Adres e-mail,

b.    Numer telefonu,

3.    OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe

użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 

.     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie

umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po

tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia

roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia

okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej – trzy lata.

a.    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda,

tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody

przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń

jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone

wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia

okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej – trzy lata.

4.    Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane

dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera

użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny,

rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5.    Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne,

w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub

innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą

prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu

korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie

funkcjonalności tych usług.

6.    Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7.    Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w

formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej

osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy

lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony

interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że

zbierane przez niego dane są:

.     przetwarzane zgodnie z prawem,

a.    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i

niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

b.    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w

jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci

 

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest

to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3.    UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług,

z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od

uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom

Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych

(podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich

przetwarzania (administratorzy).

2.    Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ

ICH POPRAWIANIA

1.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

2.    Podstawy prawne żądania użytkownika:

.     Dostęp do danych – art. 15 RODO

a.    Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

b.    Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art.

17 RODO.

c.    Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

d.    Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

e.    Sprzeciw – art. 21 RODO

f.     Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać

stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@engraf.pl.

4.    W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym

z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego

spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego

otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania

 

lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu

miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując

użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania –

o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.    PLIKI „COOKIES”

1.    Strona Administratora używa plików „cookies”.

2.    Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia

usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także

możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony

internetowej.

3.    W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe

.     „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu

wylogowania (opuszczenia strony).

a.    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu

końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików

„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4.    Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego

poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony.

Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej

przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany

oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej.

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika,

lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5.    Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików

„cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie

swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach

obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej).

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające

ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń

oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza

dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem

 

obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

2.    Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych

osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje

się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego.